Concert des Cœurs

Gegevensbeschermingsverklaring voor websites be.Source en Concert des Cœurs

1. Wie verwerkt de persoonsgegevens die u ons toestuurt?

De Private Stichting be.Source, met maatschappelijke zetel te Terhulpse Steenweg 185, 1170 Brussel, België ("wij"), staat in voor de verwerking van persoonsgegevens ("persoonsgegevens") die haar worden meegedeeld door de gebruikers ("u") van de websites www.besource.be en www.concert-des-coeurs.be ("Websites").

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

Be.Source zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van:

1. Haar partners en hun medewerkers;
2. Haar donateurs en hun medewerkers;
3. Haar onderaannemers en leveranciers en hun medewerkers;
4. Haar kandidaten; en
5. Bezoekers van haar websites: http://www.besource.be  en www.concert-des-coeurs.be

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

Categorie A

Het beheren van contacten en relaties met alle be.Source partners (financiële en associatieve partners, donateurs, vrijwilligers,...), op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Categorie B

Om u op de hoogte te houden van de evenementen die wij organiseren en de acties die wij ondernemen, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of uw stilzwijgende toestemming indien u reeds partner bent of met ons samenwerkt;

Categorie C

Voor boekhoudkundige beheersdoeleinden, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Categorie D

Voor geschillenbeslechting, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Categorie E

Om in het kader van een selectie- en wervingsprocedure contact met u op te nemen, zodat u voorafgaand aan het aangaan van een contract stappen kunt ondernemen;

De Site en de inhoud ervan zo goed mogelijk voor u en op uw computer presenteren, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming;

Categorie F

Ons IT-systeem beheren, met inbegrip van elektronische communicatie en elektronische documenten, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens en ons IT-systeem te waarborgen, op basis van onze gerechtvaardigde belangen

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens wissen en stoppen met de verwerking ervan.  

Als we uw persoonsgegevens niet verwerken, zullen we niet in staat zijn om de hierboven genoemde doelen te bereiken of volledig te bereiken.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het nastreven van de bovenstaande doelstellingen als volgt:

Categorie A

3 jaar vanaf het einde van de samenwerking met u

Categorie B

3 jaar vanaf het einde van de samenwerking of het laatste contact van de potentiële partner

Categorie C

8 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de uitreiking van de factuur of de afsluiting van de rekeningen

Categorie D

20 jaar na het verzamelen van de gegevens, tenzij het geschil betrekking heeft op zakelijke rechten (in dit geval 30 jaar na het verzamelen van de gegevens)

Categorie E

1 jaar na het verzamelen van de gegevens of na de laatste communicatie met u

Categorie F

Dezelfde opslagtermijnen als hierboven, afhankelijk van het oorspronkelijke doel van de verwerking opgeslagen in ons IT-systeem

4. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden anders dan bedrijven gelieerd en verbonden aan be.Source, dienstverleners van be.Source en hun werknemers, en dit, voor de hierboven genoemde doeleinden. Deze derden zijn gevestigd in landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

5. Welke rechten heeft u over de persoonsgegevens die wij verwerken?

De rechten die u heeft op uw persoonsgegevens staan beschreven in hoofdstuk III van Verordening 2016/679 van de Europese Unie, de algemene verordening gegevensbescherming. Samengevat zijn deze rechten als volgt:

  • Het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken, wat uw rechten zijn op dergelijke persoonsgegevens en diverse informatie over de doeleinden en de wijze waarop wij deze verwerken ("Recht van inzage van de betrokkene ");
  • Het recht om persoonsgegevens die niet juist zijn door ons te laten corrigeren ("recht op rectificatie");
  • Het recht om persoonsgegevens door ons te laten verwijderen (i) wanneer u niet langer toestemming geeft voor hun verwerking en wanneer de verwerking in kwestie uitsluitend gebaseerd is op die toestemming, (ii) wanneer u bezwaar maakt tegen een verwerking in verband met onze promotionele communicatie of die niet wordt gerechtvaardigd door een legitieme en dwingende reden, of (iii) wanneer een voorwaarde van rechtmatigheid van een dergelijke verwerking niet of niet langer is vervuld ("recht op gegevenswissing ");
  • Het recht om de reikwijdte van de verwerking te beperken (i) tijdens de verificatie van uw persoonsgegevens wanneer u uw recht op rectificatie of bezwaar uitoefent, (ii) wanneer u uw recht op gegevenswissing uitoefent maar wenst dat bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, (iii) wanneer we niet langer al uw persoonsgegevens hoeven te verwerken en (iv) wanneer de rechtmatigheid van de verwerking afhangt van deze beperking ("recht op beperking van de verwerking");
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met onze promotionele communicatie of die niet wordt gerechtvaardigd door een legitieme en dwingende reden ("recht van bezwaar"); en
  • Het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking ("het recht op overdraagbaarheid van gegevens ").

Aan deze verschillende rechten kunnen aanvullende voorwaarden of uitzonderingen worden verbonden die worden beheerst door het recht van de Europese Unie (met name door de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of door de nationale wetgeving waaraan de verwerking in kwestie is onderworpen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking die wordt uitgevoerd om u promotionele informatie te verstrekken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een nationale gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In België is deze autoriteit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gevestigd te Drukpressstraat 35, 1000 Brussel, die met ingang van 25 mei 2018 de gegevensbeschermingsautoriteit wordt.

6. Hoe kunt u informatie verkrijgen en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?

U kunt uw rechten vermeld in deel 5 van deze Verklaring gratis uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek in te dienen, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart, per e-mail gericht aan info@besource.be of per gewone brief aan het volgende adres: Direkteur, be.Source Private Stichting, Terhulpse Steenweg 185, 1170 Brussel, België.

Wij zullen u binnen maximaal één maand na ontvangst van uw verzoek antwoorden, of, rekening houdend met de mogelijke complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, binnen twee maanden, in welk geval wij u op de hoogte zullen houden met de redenen voor deze aanvullende periode.

In het geval dat uw verzoeken manifest ongegrond of excessief zouden zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, behouden wij ons het recht voor om betaling van redelijke kosten te eisen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, het doen van de mededelingen of het nemen van de gevraagde maatregelen, of om te weigeren aan uw verzoek te voldoen.